هدیه انواع عکاسی – حدیث ملکی ( بیسکولنز)

چرا برخی عکاسان یک نوع عکاسی خاص رو انتخاب میکنند؟ این سوالی هست که توی این کتابچه جوابش رو برات نوشتم. برات انواع عکاسی رو اسم بردم و مطالبی گفتم که با کمک اون هم جواب این سوال رو پیدا کنی و هم بتونی خودت انتخاب کنی که چه نوع عکاسی مناسبت هست.