امور مالی

برای پرداخت پس از هماهنگی می توانید از درگاه زرین پال استفاده نمایید. لطفا شماره ی پیش فاکتور و موضوع را در توضیحات ذکر نمایید.